Referat af generalforsamling + opstartsmøde

Generalforsamling (Kredsmøde) i Københavns Skoleskak samt opstartsmøde 

Onsdag den 16. september på N. Zahles gymnasieskole. 

Til stede: 7 deltagere 

    Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent.  

Der blev ikke valgt dirigent, Sven Løntoft blev referent 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Viktor Haarmark Nielsen aflagde beretning og omtalte individuelt KM på Zahle i oktober 2019 med 120 deltagere, KM for skolehold på Mølleholmskolen i Tåstrup med ca. 280 deltagere. København Open blev afholdt online p.g.a. coronalukning, der var ca. 150 deltagere med livekommentering, som blev fulgt af konstant ca. 50 personer. Turneringen var i år både for børn og voksne, da den samtidig markerede Frederiksberg Skakklubs 100 år fødselsdag. 

Hjemmesiden er i år blevet forbedret bl.a. med en fortegnelse over de steder i Kredsen, hvor der er juniorskak.  

 
    3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

Villads Bojesen fremlagde regnskab og budget. Noget af tilskuddet fra Dansk Skoleskak var først indgået den 3. januar. Hvis det medregnes bliver der et overskud på godt 2000 kr og en bankbeholdning på ca. 62.000 kr. Regnskab og budget blev godkendt, og det blev besluttet at søge om 100 kr. pr. medlemsskole/klub i 2020, da er vil være lavere udgifter til turneringer p.g.aCorona. 

Under punktet drøftedes hvordan Kredsens midler kan anvendes til gavn for skoleskakspillerne. Der blev nævnt træningsweekend for DM kvalificerede, indkøb af materiel m.m. 

 
    4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

    5. Valg af en kredsbestyrelse på mindst 3 personer, bestående af både 
       skoleskakleder(e), forældre-repræsentant(er) og ung-repræsentant(er). 

Viktor blev genvalgt til formand og Villads fortsætter som kasserer. Endvidere blev Rikke Heine Nielsen genvalgt og Oliver Gabrielsen blev genvalgt som webmaster og unge-repræsentant. Mihai Ursta Anghel blev nyvalgt til bestyrelsen. Sven Løntoft ønskede ikke genvalg. 

    6. Valg af revisor. 

Lars H. Nielsen blev genvalgt som revisor 

 
    7. Eventuelt. 

Københavns Skoleskaks materiel, især elektroniske skakure optælles og flyttes fra Prismen på Amager til Viktors lejlighed. Sven og Viktor aftaler dette. 

Næste Kredsmøde, som skal afholdes i marts 2021, bliver det sidste på N. Zahles gymnasieskole, og det blev foreslået, at man ved den lejlighed skal takke Leif Jürgensen for hans store hjælp ved at stille skolen og sig selv til rådighed både for turneringer og møder. 

 Opstartsmøde 16. september 2020 

 Snak om hvilke arrangementer og hvornår – minimum individuelt KM, hold-KM og København Open. 

Det blev besluttet, at der ikke afholdes individuelle KM til oktober, da antal deltagere og forældre ikke kan holdes under de gældende Corona-restriktioner.  

KM for skolehold, som normalt afholdes i marts 2021, afholdes kun, hvis situationen vedr. Corona tillader det. Dette udmeldes på hjemmesiden i god tid.  

Kbh Open på Frederiksberg afholdes normalt i maj 2021, og afventer også situationen til foråret. Afholdes evt. online ligesom i år. 

Bestyrelsen vil arbejde på at afholde træningssamling for de bedste skoleskakspillere.